Avanos Kızılırmak Gazetesi Haber Portalı

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Nevşehir/Merkez/2000 Evler 3186 ada 1 parseldeki 12.122,06 m2 Arsa Satıyor

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Nevşehir/Merkez/2000 Evler 3186 ada 1 parseldeki 12.122,06 m2 Arsa Satıyor

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
YATIRIMCILARA DUYURU
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri
kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.
Sıra İhale Konusu İhale Geçici Son Teklif İletişim
No Taşınmazlar Şartnamesi Teminat Verme Tarihi Numarası
Bedeli (TL) Bedeli (TL)
1 Malatya/Yeşilyurt/İkizce 113 ada 32 parseldeki 19.691,46 m2 3.000 750.000 09.08.2022 (0312) 585 8110
2 Nevşehir/Merkez/2000 Evler 3186 ada 1 parseldeki 12.122,06 m2 7.500 5.000.000 09.08.2022 (0312) 585 8110
3 Şanlıurfa/Karaköprü/Mehmetçik 188 ada 2 parseldeki 8.112,44 m2 5.000 3.000.000 09.08.2022 (0312) 585 8110
4 Kırklareli/Lüleburgaz/Kurtuluş 334 ada 8 parseldeki 6.630,81 m2 5.000 2.000.000 10.08.2022 (0312) 585 83 20
5 Erzincan/Üzümlü/Altınbaşak 185 ada 2 parseldeki 28.049,37 m2 3.000 500.000 10.08.2022 (0312) 585 83 20
6 Kütahya/Dumlupınar/Turgut Özal 216 ada 20 parseldeki 4.363,57 m2 1.000 75.000 10.08.2022 (0312) 585 83 20
7 Aydın/Didim/Cumhuriyet 2802 ada 1,2,3,4,5 ve 6 parsel numaralı toplam
18.339,20 m2 yüzölçümlü taşınmazlar (bir bütün halinde) 7.500 8.000.000 11.08.2022 (0312) 585 8110
8 Aydın/Didim/Cumhuriyet 5090 ada 1 parseldeki 11.340,43 m2 7.500 4.500.000 11.08.2022 (0312) 585 8110
9 Aydın/Didim/Cumhuriyet 5129 ada 1 parseldeki 5.009,82 m2 5.000 3.000.000 11.08.2022 (0312) 585 8110
10 Aydın/Didim/Cumhuriyet 5136 ada 1 parseldeki 9.488,60 m2 7.500 4.000.000 11.08.2022 (0312) 585 8110
1. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir.
İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır.
2. Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu
teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez.
3. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, ORTAK GİRİŞİM GRUPLARI, kooperatifler, vakıflar ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm
bulunan dernekler katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler. ORTAK GİRİŞİM GRUBU ortaklarının tamamı yatırım fonu
olamaz.
4. İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı
teklif sunması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi
saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur.
5. İhale Şartnamesi bedeli;
· Alıcı : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
· Hesap No: TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 (T. Vakıflar Bankası T.A.O)
· Açıklama: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-Parsel’e İlişkin İhale Şartname Bedeli
belirtilerek İdare’nin hesabına yatırılacaktır. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez. (İhaleye teklif
verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir).
6. İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep
edilmesi halinde İhale Şartname bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün
öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta,
iadeli taahhütlü veya kargo ile gönderilebilecektir.
7. Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınacaktır. Geçici teminat bedelinin nakit
olarak getirilmesi durumunda yatırılacak hesaba ait bilgiler İhale Şartnamesinde ve İdaremiz internet sitesinde (www.oib.gov.tr) ana sayfasının
en alt satırında yer alacaktır.
Açıklama bölümüne: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-Parsel’e İlişkin İhale Teminat Bedeli ibaresi yazılmalıdır.
8. Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari
%40 (yüzde kırk)’ı peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ödenebilecektir. İhale
bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %20 (yüzde yirmi) oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır.
9. 4. ve 6. sıradaki taşınmazların ihale bedelinin vadeli ödenmesi yönteminin tercih edilmesi halinde, vadeye bağlanan borç için sözleşme tarihinde
kesin teminat mektubu alınacaktır. Diğer taşınmazlar için taşınmazın mülkiyetinin devredilmemesi yönteminin tercih edilmesi halinde, vadeye
bağlanan borç için sözleşme tarihinde kesin teminat mektubu alınmayacaktır.
10. İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip
şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili
diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde
bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.
11. İdare ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp,
İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.
12. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona
ermesinden önce duyurulur.
13. Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.
14. İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.
15. İhale konusu taşınmazlara ilişkin şartnamelerin İdare’den satın alınmasının talep edilmesi durumunda, yukarıda yer alan iletişim numaralarından
randevu alınması gerekmektedir.
T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Ziya Gökalp Caddesi No:80 06600 Kurtuluş/ANKARA
www.oib.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: )

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ