Avanos Kızılırmak Gazetesi Haber Portalı

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

Nevşehir Valiliği İl Hıfzı Sıhha Kurulu Temmuz Ayında Kademeli Normalleşme İle İlgili  Karar Aldı.

 

T.C.
NEVŞEHİR VALİLİĞİ
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI
KARAR TARİHİ : 27/06/2021
KARAR NO : 2021/35
GÜNDEM : Koronavirüs Tedbirleri/ Covid–19 (Kademeli Normalleşme Üçüncü Etap hk.)
Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan
Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına
sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen
tedbirlere uyulmasını sağlamak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok tedbir kararı
alınarak uygulanmaktadır.
Bu çerçevede salgınla mücadelede sıkı tedbirlerin alındığı 14 Nisan 2021 ­ 17 Mayıs 2021
tarihleri arasında uygulanan kısmi ve tam kapanma dönemleri sonrasında 17 Mayıs 2021
tarihinden bu yana etaplar halinde “kademeli normalleşme” süreci yürütülmektedir.
Kademeli normalleşme döneminde gerek aziz milletimizin tedbirlere uyum noktasındaki
sağduyulu ve fedakârca yaklaşımının gerekse son zamanlarda ciddi bir ivmelenme yaşanan
aşılama faaliyetlerinin etkisiyle salgının seyrinde nispi düşüş/yatay seyir izlendiği kamuoyunun
malumudur.
Öte yandan hep birlikte elde edilen bu başarının sürdürülmesi, salgının yayılımının kontrol
altında tutulması ve ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı normalleşmenin sağlanması
için salgın tedbirlerine riayet etmek önümüzdeki dönemde de önemini korumaktadır.
Bu doğrultuda salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında İçişleri
Bakanlığımızın 27.06.2021 Tarih ve 10530 sayılı Genelge’si doğrultusunda, kademeli
normalleşme sürecinin üçüncü etabı kapsamında aşağıdaki tedbirlerin 1 Temmuz 2021
Perşembe gününden itibaren Nevşehir il genelinde hayata geçirilmesine;
1. SOKAĞA ÇIKMA ve ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMALARI
İçişler Bakanlığımızın 01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı Genelge’si ve 30 sayılı İl Hıfzıssıhha
Kurul Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde hali hazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma
kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05:00’e kadar
sürdürülmesine,
1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05:00’ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı
olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona
ermersine ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasının
uygulanmamasına,
2. İŞYERLERİNİN FAALİYETLERİ
Tüm işkolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan
temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve
Çalışma Rehberinde kendi işkolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara
uyulması kaydıyla;
2.1. Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm işyerleri, 1 Temmuz 2021
Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebilmesine,
2.2. Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz 2021
Perşembe gününden itibaren faaliyet gösterebilmesine,
2.3. Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen masa ve/veya sandalyeler arasındaki
mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren
yeme­içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek
kişi sayısına dair kısıtlamaların uygulanmamasına,
2.4. Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş vb . oyunların oynandığı işyerlerinde söz konusu
oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamaların 1 Temmuz 2021
Perşembe gününden itibaren sona erdirilerek oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade
edilmesine,
2.5. Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren
tüm işyerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan
açılış­kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilmesine,
2.6. Hali hazırda konaklama tesislerinde saat 22:00’de, diğer yerlerde ise saat 21:00’de sona
eren müzik yayınları (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya
kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24:00’e kadar yapılabilmesine,
2.7. Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve esaslara uymak kaydıyla park,
bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair İçişleri Bakanlığımızın ilgili
Genelge’leri ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz kararları ile getirilen ilave kısıtlamaların
1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılmasına,
2.8. Salgının yayılımı açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle faaliyet konusu nargile
salonu/kafesi olan işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye
devam edilecek ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir işyerinde nargile
servisinin yapılmamasına,
3. TOPLANTI/ETKİNLİKLİKLER İLE NİKAHLAR/DÜĞÜNLER
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir etkinlik/faaliyet ile
ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak
kaydıyla;
3.1. “STK’lar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve
birliklerin genel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile her türlü toplantı, gösteri
veya yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare,
kapalı alanlarda 6 metrekare yer ayrılarak yapılmasına dair uygulamanın aynı şekilde
sürdürülmesine,
3.2. Nikah ve Düğün merasimlerinde;
 Yiyecek/içecek ikramlarının yapılabilmesine,
 Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24:00’e kadar
yapılabilmesine,
 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan “düğün sırasında sosyal mesafenin
korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır” hükmü doğrultusunda,
Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve
nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans,
halay ya da gösterilerin yapılabilmesine,
 Nikah/düğün merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına
asgari 6 metrekare yer bulunması şartı dışında) katılımcı sınırlamasına gidilmemesine,
 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren köy düğünlerine ve sokak düğünlerine
izin verilmesine,
 Sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklere ise daha önceden duyurulduğu üzere 1 Temmuz
2021 tarihinden sonra izin verilmesine,
3.3. Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4
metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma
Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak
kaydıyla izin verilmesine,
4. TOPLU ULAŞIM TEDBİRLERİ
Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve
esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla;
4.1. 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren şehir içi ve/veya şehirlerarası tüm toplu
taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilmesine,
4.2. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler/çocuklarımızın şehir içi toplu
taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden
itibaren kaldırılmasına,
5. KONAKLAMA TESİSLERİNE DAİR TEDBİRLER
5.1. Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde getirilen tüm kural ve esaslar ile temizlik, maske
ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla; konaklama tesislerine yönelik İçişleri
Bakanlığımızın ilgili Genelge’leri ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz kararları ile
getirilen kısıtlama ve tedbirlerin uygulanmasına son verilmesine,
5.2. Konaklama tesislerinin açık veya kapalı alanlarında düzenlenecek olan eğlence ve
etkinliklerde, fiziki mesafe kuralının yanı sıra faaliyet konusuna göre Salgın Yönetimi ve
Çalışma Rehberinde yer alan diğer usul ve esaslara uyulmasının sağlanmasına,
5.3. İşletmecileri tarafından konaklama tesisleri içerisindeki alanlarda (restoran, kulüp vb.)
yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi ve fiziki mesafe kurallarının uygulanabilmesi için
her türlü tedbirin alınmasına,
6. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAİ
6.1. Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde; kamu kurum
ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10:00­16:00 mesai uygulaması sona
erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri
dönülmesine,
7. SINIR KAPILARINDA UYGULANACAK TEDBİRLER
7.1. Ülkemize girişte sınır kapılarında uygulanacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanlığımızın
31.05.2021 tarih ve 8832 sayılı Genelge’si ile getirilen düzenlemelerde aşağıdaki
değişiklikler hayata geçirilmesine;
 Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan ülkemize gelen
kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu
karantina uygulamasına son verilecek ve bu kapsamdaki kişilerin ülkemize girişten
azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı yeterli görülmesine,
 Afganistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde
bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresi 10 güne
düşürülecek ve karantinanın 7 nci gününde uygulanan PCR testinin negatif çıkması
halinde zorunlu karantina uygulamasının sonlandırılmasına, PCR testinin pozitif çıkması
halinde ise Sağlık Bakanlığı COVİD­19 rehberi doğrultusunda hareket edilmesine,
7.2. Sınır kapılarımızdan girişte azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu
ibraz edemeyen vatandaşlarımıza sınır kapılarında PCR veya hızlı antijen testi uyguladıktan
sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde
izolasyona alınmalarının sağlanmasına,
8. GENEL ESASLAR
8.1. Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızca, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma
Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanına ilişkin ayrı ayrı belirlenmiş olan tedbir, usul ve
esasların ilgili işyeri yetkilileri ve çalışanlarına hatırlatılmasına dair bilgilendirme
faaliyetlerine ağırlık verilmesine,
8.2. Gerek İçişleri Bakanlığımzın ilgili Genelgeleri gerekse Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi
ve Çalışma Rehberinde belirlenen tedbir, usul ve esaslar çerçevesinde, önümüzdeki
dönemde Valiliğimiz ve Kaymakamlarımızın koordinesinde kolluk kuvvetlerinin azami
düzeyde kapasite ile katılım gösterdiği (diğer kurum ve kuruluşların personeli/görevlileri
ile takviye edilmiş şekilde) yoğunlaştırılmış denetimlerin gerçekleştirilmesine,
8.3. Yürütülecek her türlü denetim faaliyetinde işyeri sahipleri/çalışanları ile vatandaşlarımızı
kurallara uymaya/sorumlu davranmaya nezaketle davet eden rehberlik edici bir yaklaşım
sergilenecek olup, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi
suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari/adli işlem
tesisinden imtina edilmemesine,
Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, Tüm Belediye
Başkanlıkları, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile, tüm Sivil Toplum Kuruluşları, Köy ve Mahalle
Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin
ivedilikle planlanarak uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından
konunun takip edilmesine,
Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi
ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Turizmi Teşvik
Kanununun ilgili maddeleri ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para
cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince
işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ