Nevşehir İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisi Kasım Ayı Kararları

Nevşehir İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisi Kasım Ayı Kararları

Nevşehir İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisi Kasım Ayı Kararları

1- 5302 sayılı kanunun 10. maddesi hükmü gereği, İl Özel İdaresi aleyhine başlatılabilecek icranın geriye
bırakılması için aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazların rehin olarak verilmesine.
İLİ İLÇESİ KÖY/MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM NİTELİĞİ
Nevşehir Hacıbektaş Bala Mahallesi 5 14 1063,84 m2
İki Katlı Kâgir Özel İdare
Binası
Nevşehir Acıgöl
İnallı
Köyü/Cumhuriyet
163 21 245,00 m2 Arsa
Nevşehir Acıgöl
İnallı
Köyü/Cumhuriyet
123 1 829,60 m2 Arsa, Dükkân ve Ev
Nevşehir Kozaklı Karahasanlı Köyü 0 1228 25057,31 m2 Arsa
Nevşehir Kozaklı Karahasanlı Köyü 0 626 10426,00 m2 Arsa
İl Genel Meclisinin 07.11.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.
2- İl Özel İdaresi envanterinde kayıtlı bulunan 50 AK 929 plakalı 2004 model Toyota Corolla marka binek
aracın Kozaklı Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne geçici tahsisinin yapılması hususundaki talebin reddine. İl
Genel Meclisinin 08.11.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.
3- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37/2 Maddesine istinaden, idaresince hazırlanan
ek bütçenin, 5302 sayılı kanunun 10/b Maddesi hükmü gereği, İl Genel Meclisince kabul edilmesine. Üyeler
Haydar ÇİFTCİ, Soner Erkan DÜNDAR ve Alpaslan KAYGISIZ’ın red oyuna karşın oy çokluğu ile karar
verildi.
4- İlimiz sınırları içerisinde yer alan Nevşehir Güney Çevre Yolu için İl Özel İdaresince kamulaştırma
işlemleri yapılan ve yazıları ekindeki listede belirtilen taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü adına
5302 sayılı kanunun 10/f Maddesi hükmü gereği bedelsiz devrinin yapılmasına. İl Genel Meclisinin
11.11.2022 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.
5- 5686 sayılı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ile ilgili TDİOSB’nin yönetmelik hükümleri
kapsamında; Nevşehir Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Sanayi Bölgesine
mülkiyeti İl Özel idaresine ait olan; İlimiz Kozaklı İlçesi Karahasanlı köyü ve Özce Köyü sınırları dahilinde
bulunan kuyuların proje kapsamında kullanılabilmesi için devri veya kullanım hakkının verilmesi
hususundaki talebin araştırılmak ve incelenmek üzere İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havale
edilmesi ve tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin
14.11.2022 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.
6- 3194 sayılı İmar Kanununun 27. Maddesi hükmü gereği İl Özel İdaresince yapılacak harita işlemleri
kapsamındaki ifraz şartlarının belirlenmesi hususundaki talebin araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine ve tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına
sunulmasına. İl Genel Meclisinin 15.11.2022 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.
7- İlimiz Merkez İlçe Boğaz Köyü 105 ada 164 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılmak
istenmektedir. Plan değişikliğine konu alan Boğaz-Karacaören Sanayi Planı çalışması kapsamında imar
planı ve plan değişikliklerinin durdurulduğu alanda kalmaktadır. İdaresince yapılan inceleme neticesinde;
mevcut imar planının bulunduğu alanda Karayolları kamulaştırma sınırının belirlenmesi nedeniyle planın
karayolları cephesi çekme mesafelerinde uyumsuzluk olduğundan plan değişikliğine gidildiği, yapılaşma
koşulu ve kullanım kararı gibi plan kararlarını etkileyen bir değişiklik oluşturmadığı tespit edildiğinden, söz
konusu nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin onaylanması hususundaki talebin araştırılmak ve
incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine ve tanzim edilecek raporun İl Genel
Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 15.11.2022 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği
ile karar verildi.
./..
-2-
8- İlimiz Avanos İlçesi, Akarca Köyü 113 ada 6 numaralı parselin bulunduğu alanda Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi ve Depolama Alanı kullanımının belirlenmesine yönelik şehir plancısı
müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması hususundaki talebin
araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine ve tanzim edilecek
raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 16.11.2022 tarihli birleşiminde
mevcudun oy birliği ile karar verildi.
9- Nevşehir İli Ürgüp İlçesi, Mazı Köyü 140 numaralı parselin bulunduğu alanda Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi, Teknik Altyapı Alanı, Tarımsal Nitelikli Alan kullanımının belirlenmesine
yönelik şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması
hususundaki talebin araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine
ve tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 16.11.2022
tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.
10- İl Özel İdaresine ait 2023 Yılı Gider ve Gelir Bütçesinin, Ayrıntılı Harcama Programı ve Finansman
Programlarında yapılan değişikliklerle birlikte İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 31.
Maddesi gereğince kabul edilmesine, İl Genel Meclisinin 17.11.2022 tarihli birleşiminde karar verildi.
11- Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul
edilmesine. 2023 ve İzleyen İki Yıl Bütçe Tasarısı ile eş zamanlı görüşülerek, 2023 ve İzleyen İki Yıl Bütçe
Tasarısında yapılan değişiklikler doğrultusunda revize edilen, İl Özel İdaresi 2023 Yılı Performans
Programının kabul edilmesine. İl Genel Meclisinin 17.11.2022 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile
karar verildi.
12- Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Suvermez Köyü 173 ada, 16 nolu parselin bulunduğu alanda 3194 sayılı
kanunun 18. Maddesine göre uygun ada ve parsellerin oluşturulabilmesi için 7 metre yol planlanarak şehir
plancısı müellifi tarafından hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin onaylanması hususundaki talebin
araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine ve tanzim edilecek
raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 18.11.2022 tarihli birleşiminde
mevcudun oy birliği ile karar verildi.
13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul
edilmesine. 3194 sayılı İmar Kanununun 27. maddesi hükmü gereği İl Özel İdaresince harita işlem
dosyalarında ifraz işlemi uygulanırken karar ekinde bulunan rapor doğrultusunda işlem yapılmasına. İl
Genel Meclisinin 18.11.2022 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.
14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul
edilmesine. Merkez İlçe, Boğaz Köyü, 105 ada 164 nolu parsele ait şehir plancısı müellifi tarafından
hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı Kanunun 8/b maddesi ile 5302 sayılı
kanunun 10/c ve 70. Maddeleri gereği, İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 18.11.2022
tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.
15- Kozaklı İlçe Halk Kütüphanesine bağlı olarak hizmet veren Karasenir Halk kütüphanesinin İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğüne kütüphane olarak kullanılmak üzere 5302 sayılı kanunun 10/f Maddesi gereği 25
yıllığına tahsisin yapılmasına. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından taşınmazın bir yıl içerisinde
kütüphane olarak faaliyete geçirilmemesi durumunda tahsisin iptal edilmesine. İl Genel Meclisinin
18.11.2022 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.
16- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Ürgüp İlçesi Ortahisar Kasabası Selimbağ mevkii, 144 ada 28 parselde
kayıtlı arsa niteliğindeki taşınmazın üzerine ilkokul yapılarak kullanılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
5302 sayılı kanunun 10/f Maddesi gereği 25 yıllığına tahsis yapılmasına. İl Genel Meclisinin 18.11.2022
tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.
17- İl Özel İdaresi bünyesindeki arazi araçları ve iş makinesi parkının ekonomik ömrünü tamamlamasından
dolayı, işlerin aksamaması ve devamlılığın sağlanması amacıyla 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamında 2
adet 4×4 arazi aracı (pick-up), 2 adet greyder ve 1 adet ekskavatör alınmasına. İl Genel Meclisinin
18.11.2022 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.
18- İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan ve şantiyelere personel servisi olarak kullanılan minibüslerin
ekonomik ömrünü tamamlamasından dolayı sürekli arıza verdiği, işlerin aksamaması ve devamlılığın
sağlanması amacıyla 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamında 2 adet minibüs alınmasına. İl Genel Meclisinin
18.11.2022 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ