Avanos Kızılırmak Gazetesi Haber Portalı

AVANOS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN AMBALAJ ATIKLARININ AYRI TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İŞİ İHALE İLANI

AVANOS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN AMBALAJ ATIKLARININ AYRI TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İŞİ İHALE İLANI

Avanos Belediyesi hizmet sınırları içerisinde üretilen karışık ambalaj atıklarının, mevzuat hükümleri çerçevesinde evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, ayrıştırılması, transferi ve bu iş kapsamında etkin bir sistem kurulması vb. işlerin kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir. İhale 29.12.2022 Perşembe günü saat 10:00’ da Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İştirakçilerin, ihale gününden 1 (bir) gün önceki günün mesai bitimine kadar ihale evraklarını Avanos Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne getirmesi ve muhammen bedel üzerinden hesaplanan %3’lük geçici teminat bedelini Belediye veznesine yatırmaları zorunludur. İhale şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınabilir.

İlgililere ilanen duyurulur.

İsteklilerden İstenecek Belgeler:

Gerçek Kişiler ve Ortak Girişimciler için;

1) Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan kimlik kartının aslı,

2) İkametgahı Avanos İlçesi sınırları dışında olanlar için Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı,

3) Vekil tayin edilenler için vekaletname aslı, ortak girişimciler için ise imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,

4) Noter tarafından düzenlenmiş İmza Beyannamesinin Aslı (vekil tayin edilen dahil)

Tüzel Kişiler için;

İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğü ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış;

1) Tebligata esas adres beyanı bulunan, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Sicil Sureti

2) Faaliyet Belgesi ve Vergi Levhası Fotokopileri,

3) Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi,

4) Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş belge,

Ortak Belgeler

1) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Avanos Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair standart form, (vekil tayin edilen dahil)

2) Ambalaj atığı toplama ve ayırma çevre izin ve lisans belgesi veya geçici faaliyet belgesi vb. belgeler

3) İhaleye iştirak edecek Gerçek Kişiler (vekil tayin edilen dahil), Tüzel Kişiliğin (Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uyarınca; Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün yoksa ortaklarının tamamının, Kolektif Şirket ise ortaklarının tamamının, Komandit Şirket ise komandite ortaklarının hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların) yetkilisinin son 30 (otuz) gün tarihli Adliye’ den veya e-devlet üzerinden alınmış Sabıka Kaydı belgesi,

4) Geçici teminat mektubu ya da Avanos Belediyesi Veznesinden alınacak makbuz.

5) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

6) Noter onaylı İmza Beyanı (Şahıs), İmza Sirküleri (Şirket).

7) İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nden alınacak olan ve istekli tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ihale şartnamesi.

8) İhale şartnamesi bedelinin ödendiğine dair makbuz.

9) Tüzel kişilerde yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

10) İhale ve sözleşmeye ait bütün vergi, resim ve harçlarla, SGK, sözleşme, noter ücreti, kesin teminat, pul vb. giderlerin tamamı KDV ile birlikte yükleniciye aittir.

11) İhale öncesi muhammen bedel üzerinden %3 oranında geçici teminat alınır. Sözleşme öncesi %6 ihale bedeli üzerinden kesin teminat alınır.

12) Belediye Encümeni ihale yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.

İhale Adı İhale Süresi Muhammen Bedel Yıllık (KDV Hariç) Geçici Teminat (%3) Şartname Bedeli
Avanos İlçe Sınırları İçerisinde Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması ve Değerlendirilmesi İşi 3 (üç) Yıl 152.542,37 TL 13.730,00 TL 500,00 TL

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ