AVANOS’TA BİRLİK

AVANOS’TA BİRLİK

HÜR DÜŞÜNCE                                                                                    ZEKERİYYA İLLEEZ

                                                          AVANOS’TA BİRLİK

          Avanos mevcudiyetinden şimdiye kadar; gerek konumu,gerekse halkın genel durumu ile hep cazibe merkezi olmuştur.

          Avanos eğitim seviyesi,kültürel yapısı,soyal durumu bakımından;yörenin,bölgenin hatta ülkenin aydınlık yüzü olmuştur.

          Avanos siyasi yapı olarak,farklı düşünce ve fikirlerin yaşadığı alan olmuştur. Her düşünce ve fikre dayalı siyasi hareket olmuştur.

          Avanos siyasal yönden DP’nin kurulması ve çok partili siyasi hayata geçilmesi ile birlikte CHP-DP-MP tabanı oluşmuştur.

          Büyük önder Atatürk’ün vefatı sonrası CHP 1930’lar daki dalgalanmalar ardından kimlik,hüviyet,öz olarak değişmiştir. Milli Şeflik döneminde bu net olarak ortaya çıkmıştır. 1940-1950 arası hızlı bir taban oluşmuş,14 Mayıs 1950 ve 1954 seçimlerinde Avanos’ta demokrat misyonun ağırlığı ortaya çıkmıştır.

          Avanos’ta DP(Demokrat Parti) 1950-1960 döneminde etkilidir. 27 Mayıs 1960 darbesi ile demokratlar darbelenmiş,ancak halk 1963 ve 1965’te AP’de(Adalet Partisinde )toplanmıştır. 1965-1971 döneminde Avanos’ta yine demokratlar etkilidir.

          27 Mayıs 1960 darbesi akabinde,halkın demokrat misyonu tercih etmesi ile birlikte,ABD ile birlikte hareket eden 27 Mayıs 1960 darbesinin işbirlikçileri,yani derin gücün ABD tarafı AP’ni parçalamak,kendi istediklerini iktidara taşımak için AP içinde Sadettin Bilgiç’i aday gösterilmesini sağlanmış,öbür taraftan Bölükbaşı ve Türkeş’i birleştirip MHP kurulmuştur. Amaç AP’inde ki milliyetçi tabanı çekmek! Bütün bunlara rağmen AP Avanos’ta yine etkindir.

          Bölükbaşı ve Türkeş’in birleşerek oluşturdujları parti hareketi istenilen ölçüde bölünme oluşturamayınca; bu sefer İsviçre’den Erbakan getirilerek AP’deki mütedeyyin tabanı çekmek istemişlerdir. Erbakan da İslaimiyeti-dini başörtüsü içine koyarak,İslamcılık siyasetine girmiştir.

          Yani Türkeş liderliğinde ki MHP,Erbakan liderliğinde ki Milli Nizam-Milli Selamet Partisi;milliyetçi-mütedeyyin tabanı 12 Mart 1971 sonrası daha da etkili olmaya başlamıştır. İşte Avanos’ta merkez sağ taban yine etkili ve çoğunluk olmasına rağmen,ülkede olduğu gibi Avanos’ta da bölünme ve parçalanma ile etkisi azalmıştır.

          Bu zaman diliminde CHP ve MSP yakınlaşması olarak sonuçta CHP-MSP koalisyon hükümeti kurulmuştur. Yine bu zaman diliminde dünyada ki siyasi aksiyonun getirdiği etkilerden Türkiye de etkilenmiştir. Öyleki ABD’nin CIA Türk Dünyası Masası Şefi Ruzi Nazar’ın kontrolünde  Komünizm tehlikesi var denilerek;saf,temiz,milliyetçi,ülkücü gençler bilerek veya bilmeyerek kullanılmışlardır.

          KGB kontrolünde  sosyal demokrat olan ve CHP kimliğinde olan gençlerde emperyalizme karşı denilerek; Marksist-Leninist-Maoist,Enver Hoca,Tito ekolünde guruplar oluşturulmuş,sağ ve sol çatışması körüklenmiştir.

          Her iki gurubun kullanılması sonucu amaçlarına ulaşmak  isteyen uluslar arası güç odakları,siyasi sitkrarın bozulmasını sağlamışlar ama ülkeyi kendi amaçları doğrultusunda şekillendirememişlerdir. Her iki taraftanda bir çok genç hayatını kaybetmiş,aileler perişan olmuş,ülke kaos içine düşmüştür. Ülkenin hızlı ilerlemesi önlenmiştir.

          İşte ülke genelinde olduğu gibi Avanos’ta da Merkez Sağ da oy tabanı güçlü olduğu halde,parçalanma ve siyaset psikolojisinin etkisiyle etkisi azalmıştır.

          20 Temmuz 1974 Kıbrıs barış Harekatı sonrası CHP (Ecevit) ve MSP (Erbakan) nin anlaşmazlığa düşmesiyle 1975 Mart ayında Demierel’in  ülkenin nazik ve tehlikeli olduğu beyanı ile “Milliyetçiler birleşin” çağrısı yapmasıyla AP+MSP+MHP+GP MC(Milliyeçi Cephe Hükümeti) hükümeti kurulmuştur.

          Bu zaman diliminde Merkez Sağ da AP’de toplanma başlayınca ve 1980 kısmi senato ve milletvekili seçimlerinde AP’si büyük bir zafer kazanınca,ardından ABD desteğinde AP azınlık hükümeti başta iken yani yine demokratlara karşı 12 Eylül 1980 darbesi gelmiştir.

          12 Eylül darbesi ve 28 Şubat hadisesi sonrası ılıman İslam temelinde olan bir siyasi parti ve iktidarı arzu edilmiştir. Merkez Sağ çökertilmiştir. MHP’nin(Bahçeli’nin) koalisyon hükümetinde (Ecevit+Bahçeli+Yılmaz) zamansız bir erken seçim isteği sonucu 2002 de AKP(AK Parti) ortaya çıkmış ve iktidar olmuştur.

          Eski MSP Milletvekili ve İçişleri Bakanı olan Oğuzhan Asiltürk’ün ifadesiyle”Houston’da programı hazırlanmıştır.” Abdurrahman Dilipak’ın evinde yapılan toplantıda (ABD,İngiliz siyasetçileri,Erbakan;Abdullah Gül,Recep Tayyip Erdoğan vb) Necmettin Erbakan yapılan teklife karşı çıkmış ve kabul etmemiştir. Gömlek değştiren siyasi takım Abdullah Gül,Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi teklifi kabul etmişlerdir.

          Ecevit+Bahçeli+Yılmaz Koalisyon hükümeti,dünya ekonomik krizinden dolayı 3-4 yıllık (Kemal Derviş’in ekonomik tedbir programı) program uygulamaya konmuştur. AKP’nin basında popüler şekilde tanıtılması,önceki programın etkisiyle ülkede rahatlama görülmesini halk,AKP ve Erdoğan’ın başarısı zannetmiştir!

          Daha sonra BOP devreye sokulmuştur. Hızlı bir şekilde tarikatler ve cemaatler ülke yönetiminde kadrolaşma ile birlikte etkili olmaya başlamıştır. Akabinde açılım süreci,Habur rezaleti,Suriye ile iyi ilişkilerin bozulması,ülkemiz ve çevresinde kaos ortamı ve terörün çoğalması,Zarrap ve dört bakanın rüşvet meselesi,Yargıda ve TSK’da operasyon niteliğinde çalışmaların yapılması. TSK’nın sürekli gergin hale sokulması ve sürekli saldırı,operasyon denilerek TSK’nın psikolojisinin bozulması,bütün bu olumsuz gelişmelere ilave ‘TC’ ibarelerinin kaldırılması,andımızın okullarda okunmaması,,Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine karşı tavırlar,bütün bunlar sonunda “15 Temmuz 2016” garip olayı-muamması (AKP ve MHP’nin araştırılmasını reddine karşılık ileride muhakkak gerçekler ortaya çıkacaktır) Feto ve AKP ortaklığının bozulması vb.olaylar ülkemiz de etkilemiştir.

           Tabi Avanos’ta bundan siyasal olarak etkilenmiştir.

          Avanos’ta şu anda Merkez Sağ taban yine çoğunluktadır..Ancak Türkiye-ülke gerçeğinin çıkardığı handikaplar Avanos’ta da etkisini göstermiştir. Şöyle ki; Milli Mücadeleye karşı olanların ve küçümseyenlerin,uzantılarının seslerinin çoğalması ve etkili olmaya başlaması…Atatürk’e karşı kin ve nefret ihtiva eden söylem ve davranışların çoğalması.. Cumhuriyet ve değerlerini hiçe sayan ve kaldırmaya çalışan odakların etkili olmaya başlaması…Cumhuriyet kurumlarının çeşitli senaryolarla yıpratılıp,işlemez hale getirme yada kendi amaçlarına ulaşana kadar kontrolde tutma tavır ve davranışları… Cumhuriyetçi,vatansever demokratları önce ülke ve Cumhuriyet değerleri diyerek tavır alma durumuna gelmişlerdir.Ülkede Atatürk ve Cumhuriyet değerleri gider yerine ,yeni devlet ve rejim oluşturulmaya çalışılmasıile bu durum Lozan’ın kalkması Sevr’in ikame etmesi olacaktır. BOP’nin amacı budur.

          Merkez Sağın dağınık olması,demokratların büyük kısmının AKP’de olması,İYİ Parti,CHP ve meclis dışında ki DP,DYP,ANAP,AP,Doğru Parti, ve diğerleri ile birlikte kendilerini tecrit edip oy kullanmayanların bulunması,siyasi yelpazede bozukluk ve istikrarsızlık Avanos’ta da görülmektedir.

          Osmanlının son döneminde oluşan Ahrarlar,Hürriyet İtilaf,İttihat ve Terakki  parti ve hareketleri,TC Devletimizde CHF(CHP),Serbest Cumhuriyet Fırkası,Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası,Demokrat Parti ve partiler ortaya çıkmıştır.

          Ülkemizde merkeze yakın olan CHP ve DP-AP çizgisinde olan siyasi hareketler ,Cumhuriyetimizde etkili olmuştur. Ne zaman ideolojik kalıplar içinde olan sol ve sağ uç akım ve partiler etkili olmuş ise ülkede değişim,dönüşüm adına kaos ortamı oluşmuştur. Bu ülke genelinde olduğu gibi Avanos’ta da böyle olmuştur.

          Siyasi mantalite ve tabanı kendi kulvarında gitmeyince,siyasi yelpazede çarpıklık ortaya çıkmıştır. Bu çarpıklık gerçek siyaset yerine sahte siyaset ve istismarını ortaya çıkarmıştır. Ya siyasi partilerde şartlara göre gelişme yerine çarpık değişme olmuş yada milli irade gerçek nitelikte yansımamıştır. Bu ise rant guruplarını oluşturmuştur. Bu dönemde Atatürk maske yapılmış,kendi amaçları için çeşitli odaklar tarafından kullanılmıştır. Bu zamanda da din yaşanmamış,din ve vicdan duyguları istismar edilmiştir. Bu çarpık yapılanmalar rant ve her şey için menfaatçılığı öne çıkarmıştır.

          Bu rant gutupları siyaset,ticaret,tarikat-cemaatlerde yer bulmuştur. Bu rant ve menfaat gurupları  BOP çerçevesinde bir yapıyı oluşturmuşlardır.

          Bu çarpık siyasetin getirdiği istikrarsızlıktan;tabanı istismar eden ve ülkeye zarar veren bir siyaset mantalitesi ortaya çıkmıştır. Öyle ki;sorgulayan,sebep sonuç ilişkisi kuran değil ideoloji kalıpları içinde aldatma ve istismar için biat eden,boş bardağa dönmüş bu nesil peydahı,amaçlarına ulaşmak isteyenler için bir araç olmuştur.

          Genel siyasette anayasamızda ifade edilen 1.2.3. maddeler deki temel değerler ve ilkelerde gerçek DP-AP çizgisinde olan demokratları ve gerçek CHP çizgisinde ola halkçıların ortak ve birleştirici kaynağı-esasları teşkil etmektedir.

          Bu ortak fikir,düşünce ve anlayış;TC Devletinin temel ilke ve esaslarının sahipliğinin tescilidir.Türkiye-ülke siyasetinde ki bu birlik Avanos içinde geçerlidir. Öncelik TC Devletinin birlik ve bütünlüğüdür. Bu temel anlayışta milletin birlik ve beraberliği esastır. İşte o zaman aynı gemide milli irade ipotekte değil kendimizde olur.İşte o zaman sahteler yerine gerçekler muktedir olur. Milleti mutlu devleti güçlü olur.

          Ortak değerler ve hedeflerde işbirliği ile ülke karanlıktan aydınlığa çıkar.Güçlü Büyük Türkiye gerçekleşir..Ülkede olduğu gibi Avanos’ta da DP-AP çizgisinde ve CHP çizgisinde olan,Hürriyetçi Demokratik Parlamenter Sistemi içinde imitasyon değil gerçek siyaset Avanos’ta da gerçekleşecektir.

          Kapadokya Turistik Yöresinin el sanatları merkezi,en şirin ilçesi ve cazibe merkezi Avanos’ta birlik ve işbirliği içerisinde ki çalışmalardan sadece dünya kenti değil Evren Kenti Avanos olmak için hızlı gelişime tabi olacaktır.

          İyilik,güzellik,doğrulukta birlik her zaman huzuru ve başarıyı getirir.

Not; Corona Virüse karşı hep birlikte temizliğe,kişisel mesafeye,maske takmaya devam ediyoruz. Önce sağlık.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ