Yardım Toplama Faaliyetleri İzne Tabii

Yardım Toplama Faaliyetleri İzne Tabii

KURBAN

Demek, vakıf veya diğer kişi ve kuruluşlar tarafından 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na göre gerçekleştirilecek yardım toplama faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler, merkezde Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce, illerde valilikler bünyesinde il sivil toplumla ilişkiler müdürlükleri ve ilçelerde kaymakamlıklar bünyesinde ilçe sivil toplumla ilişkiler şefl ikleri tarafindan yürütülmektedir. Geçtiğimiz yıllarda, bazı demekler, vakıflar ve kişiler tarafindan 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na aykırı olarak ilgili mülki idare amirlerinden izin alınmadan kurban derisi toplandığı, Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 7 nci maddesi ile 24/10/2001 tarihli ve 200l/32l,4 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Karan ve |81812002 taıihli ve 24850 sayılı Resmi Gazete’de yaymlanan Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütü]mesine Dair Yönetmelik hüki,imlerine dayanılarak hazırlanan 05107/2019 tarihli ve 30822 sayh Resmi Gazete’de yayımlanan 2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğine göre oluşturulan il ve ilçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarının belirlediği yerler dışında öğrenci yurt binaları veya bahçelerinde toplu kesimler yapıldığı, kurban kesim yerlerinde çevre kirliliğinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlara uyulmayarak 2872 sayıl,ı Çevre Kanunu’nun 8 inci maddesine aykırı hareket edildiği, bazı öğrenci yurt binalannda bulunan kesimhaneler için 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre [l ve İlçe Tarım ve Orman Müdülüklerinden alınmış onay belgelerinin bulunmadığı ve benzeri hususlarda ilgili mevzuata aykın hareket edildiği yöniinde Bakanlığımıza ulaşan bilgiler üzerine gerekli işlemlerin yapılması ||gi yazımız ile Valiliklerden istenilmiştir. Yardım Toplama Kanunu’nun ilgili maddelerinde; Cumhurbaşkanınca izin almadan yardım toplayabileceği kararlaştırılan ve yardım toplama faaliyetlerini izin vermeye yetkili makamlara bildirmesi gereken kamu yaranna çalışan demek, kurum ve vakıflar dışındaki kişi ve kuruluşlar tarafından yapılacak yaldım toplama faaliyetleri için yetkiti makamlardan izin alınması gerektiği belirtilmiş, yardım toplama izni için yapılacak başıuru üzerine, izin veıTneye yetkili olan vali ve kaymakamlaıca yapılacak gerekli inceleme ve araştırmalar *Bu belge elektronik irnzalıdır. imzalı suretinin aslünü görmek için hnps://www.e-icisleri.gov.trlEvrakDogrulama adresine girerek 1s Ij gpvi- f DDT FF- yTggQW- cMOppJ- 3!/,JvG k 6gK ) kodunu yazınız. Kava}il,dere Mahallesl Aİa} Caddesi No.I Çanka}a – Ankara 06680 Telefon No: (3l2X22 48 00 FalG No:(] l2)4l7 45 l3 e_Posta: sti.tesvlklera.ı]lcisleri.gov.tr internet Adresi] httDsr/tl.!vıv.siviltoo]um.eov tr Bi]gi için: Esra ŞİMŞEK Vcn []azldama ve Konı.lşlcımcnı ‘I’clelbn No: sonucunda öngörülen nitelik ve şartlara uygun bulunmayan demek, vakıf veya diğer kişi ve kuruluşlara yardım toplama izni verilmeyeceği, izin verilen yardım toplama faaliyetlerinin amacı doğrultusunda gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin denetleneceği, izin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetlerinin kolluk kuwetlerince derhal men edileceği, adı geçen kanuna aykırı faaliyette bulunanlar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan, 61512017 tarihli ve 30058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Ögrenci Bannma Hizmetleri Yönetmeliği’nin 9 uncu ve l5 inci maddelerinde; öğrenci yurt ve pansiyonlannın öğrencilerin devam ettiği eğitim kurumlarının niteliğine göre, bu kurumların müstakil binalarda veya bağımsız girişi bulunan binada veya etrafı ihata duvanyla çevrili ortak bir taşınmazın tizerinde bulunan ve tamamı kuruma ait birden fazla binada açılabileceği ve kurum binalarının öğrenci barınma hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılamayacağı belirtildiğinden, kurban kesim yerlerinin belirlenmesinde söz konusu düzenlemelerin dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir. Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı öncesinde ve Kurban Bayramı süresince kurban vecibesinin yerine getirilmesine ilişkin yapılacak ayni ve nakdi yardım toplama faaliyetlerinin Yardım Toplama Mevzuatına uygun olarak yürütülmesinin sağlanması amacıyla gerekli inceleme ve denetimlerin yapılmasını, izin ahnmadan girişilen yardım toplama faaliyetlerinin kolluk kuwetlerince derhal men edilmesini, 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu, 2872 sayıh Çevre Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığ, Gıda ve Yem Kanunu ile Özel Ögrenci Bannma Hizmetleri Yönetmeliği, kurban hizmetlerinin uygulanmasına ilişkin tebliğler ve ilgili mevzuata aykırı hareket edenler hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasını, konunun bİzzal İl valilerince hassasiyetle takip edilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini ve ekte gönderilen tablonun 1710812020 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilmesini rica ederim.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ